Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Toepasselijk recht
 9. Bevoegde rechtbank
 10. Gedragscode
 11. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1

Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van Deutscher Online Handel GmbH & Co. KG (hierna "Verkoper"), is van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2

Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die niet overwegend aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer in de zin van deze ABV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in het kader van de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1

De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant te doen.

2.2

De klant kan het aanbod indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in de virtuele winkelwagen en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de Klant een wettelijk bindend contractueel aanbod met betrekking tot de goederen in de winkelwagen door op de knop ter afsluiting van het bestelproces te klikken. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, fax, e-mail of post aan de verkoper voorleggen.

2.3

De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

- door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of

- door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of

- door de klant te vragen te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van de genoemde alternatieven zijn, wordt het contract gesloten op het moment dat een van de genoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag na verzending van het aanbod door de klant en eindigt met het verstrijken van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de Verkoper het aanbod van de Afnemer niet binnen de genoemde termijn accepteert, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de Afnemer niet langer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4

Als de betalingsmethode "PayPal Express" wordt geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant tijdens het online bestelproces "PayPal Express" als betaalmethode kiest, plaatst hij/zij ook een betalingsopdracht bij PayPal door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten. In dit geval verklaart de Verkoper hierbij de aanvaarding van het aanbod van de Klant op het moment dat de Klant het betalingsproces initieert door op de knop ter afsluiting van het bestelproces te klikken.

2.5

Indien de betaalmethode "Amazon Payments" wordt geselecteerd, wordt de betaling afgehandeld via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de gebruikersovereenkomst Amazon Payments Europe, die kan worden geraadpleegd op https://payments.amazon.de/help/201751590. Indien de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betaalmethode selecteert, geeft hij ook een betalingsopdracht aan Amazon door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt voltooid. In dat geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant reeds te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces in gang zet door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.6

Bij het indienen van een offerte via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant gestuurd nadat de klant zijn bestelling heeft verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken.

2.7

Voordat de klant via het online bestelformulier van de verkoper bindend een bestelling plaatst, kan hij mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie die op het scherm wordt weergegeven zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. Binnen het elektronische bestelproces kan de klant zijn invoer corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.8

Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.9

De orderverwerking en het contact gebeurt meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden in opdracht van de verkoper worden verstuurd om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1

Consumenten hebben over het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2

Meer gedetailleerde informatie over het herroepingsrecht vindt u in de herroepingsinstructie van de verkoper.

3.3

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en leveringsadres ten tijde van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie ligt.
van de Europese Unie.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1

Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de opgegeven prijzen totaalprijzen, inclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de desbetreffende productbeschrijving.

4.2

Bij leveringen aan landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten worden gemaakt die niet voor rekening van de verkoper komen en die voor rekening van de klant komen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten voor het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijv. transfervergoedingen, wisselkoersvergoedingen) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overdracht van geld als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie gaat, maar de klant de betaling vanuit een land buiten de Europese Unie verricht.

4.3

De betalingsoptie(s) wordt/worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.

4.4

Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.5

In geval van betaling door middel van een door PayPal aangeboden betaalmethode wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal"), onder voorbehoud van de Gebruiksvoorwaarden van PayPal, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - indien de klant geen PayPal-rekening heeft - onder voorbehoud van de Voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6

Als de betaalmethode "PayPal Automatische Incasso" is geselecteerd, incasseert PayPal het factuurbedrag van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-incassomachtiging is afgegeven, maar niet vóór het verstrijken van de termijn voor vooraankondiging namens de verkoper.
Pre-notificatie is elke mededeling (bv. factuur, polis, contract) aan de klant waarin een afschrijving via SEPA Direct Debit wordt aangekondigd. Indien de domiciliëring niet wordt gehonoreerd wegens onvoldoende saldo op de rekening of wegens het verstrekken van onjuiste bankgegevens, of indien de klant bezwaar maakt tegen de domiciliëring hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, draagt de klant de kosten die de respectieve kredietinstelling als gevolg van de terugboeking heeft gemaakt, indien hij daarvoor verantwoordelijk is.
Indien de betalingsmethode Klarna Factuur Aankoop of de betalingsmethode Klarna Aankoop op afbetaling is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt door Klarna AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Verdere informatie over Klarna factuur en koop op afbetaling alsmede Klarna's voorwaarden hiervoor zijn te vinden in de betalingsinformatie van de Verkoper, die op het volgende Internetadres kan worden ingezien:
https://lichtspiegel-shop.de/zahlung-versand/

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1

De levering van de goederen gebeurt door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Voor de verwerking van de transactie is het in de orderverwerking van de verkoper aangegeven leveringsadres bepalend.

5.2

Als het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die heeft geleid tot de onmogelijkheid van levering of als de klant tijdelijk niet in staat was om de aangeboden dienst te accepteren, tenzij de verkoper de klant een redelijke termijn had gesteld om de dienst op te zeggen. Bovendien geldt dit niet voor de kosten van de retourzending indien de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. In geval van effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant is de bepaling in de herroepingsinstructie van de verkoper van toepassing op de kosten van de retourzending.

5.3

Om logistieke redenen is zelfinzameling niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich het eigendomsrecht van de geleverde goederen voor tot aan de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

7.1

Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2

De klant wordt verzocht een klacht in te dienen over geleverde goederen met duidelijke transportschade aan de bezorger en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen.
Als de klant zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Toepasselijk recht

8.1

Alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen worden beheerst door het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van de wetten op de internationale aankoop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.

8.2

Bovendien is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en afleveradres zich ten tijde van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevindt.

9) Bevoegde rechtbank

Indien de klant handelt als handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de verkoper de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst, indien de overeenkomst of de vorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In bovenstaande gevallen heeft de verkoper echter in ieder geval het recht om in beroep te gaan bij de rechtbank van de vestigingsplaats van de klant.

10) Gedragscode

De verkoper heeft zich onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops, die op internet te vinden zijn op https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf.
zichtbaar zijn.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet onder de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online aankoop- of dienstencontracten waarbij een consument betrokken is.

11.2

De verkoper is niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.