De consument heeft recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepaling, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

1. herroepingsinstructie

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Deutscher Online Handel GmbH & Co. KG, Rögen 52, 23843 Bad Oldesloe, Duitsland, Tel.: 04531161735, Fax: 0453116170, E-Mail: info@lichtspiegel-shop.de) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.
Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt.
U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.
U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Uitsluiting of voortijdig einde van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en die op het ogenblik van de sluiting van de overeenkomst hun woonplaats en hun leveringsadres buiten de Europese Unie hebben.

Algemene informatie

a) Vermijd beschadiging of verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen naar ons terug in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, gelieve dan voor voldoende bescherming tegen transportschade te zorgen met een geschikte verpakking.

b) Stuur de goederen a.u.b. niet naar ons terug voor vrachtafhaling.

c) Er zij op gewezen dat de hierboven vermelde clausules 1-2 geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

2. herroepingsformulier

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.

Naar

German Online Trade GmbH & Co. KG
Rögen 52
23843 Bad Oldesloe
Duitsland

Fax: 04531161700
E-mail: info@lichtspiegel-shop.de

Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de

Aankoop van de volgende goederen (*)/verrichting van de volgende dienst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ________________ / ontvangen op (*) ________________________________

________________________________________________________

Naam van de consument(en)

________________________________________________________

Adres van de consument(en)

________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

_________________________

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.